Pierwsza Komunia Święta – 18.05.2024 godz. 11.00

      DEKLARACJA RODZICÓW

Zgłaszamy naszego syna/ naszą córkę

            Imię i Nazwisko

Do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej

w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdyni

Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne naszego dziecka i pragniemy, aby dobrze zostało przygotowanie do spotkania z Chrystusem w Eucharystii.

 

Dlatego zobowiązujemy się do wypełnienia następujących warunków:

 • w każdą niedzielę uczestniczyć we Mszy Świętej w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdyni
  · pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z Katechizmu
 • systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii,
 • w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post)
 • wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia
 • współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej.

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ JEST WYPEŁNIENIE POWYŻSZYCH POSTULATÓW.

 

_________________________________                ________________________

data                                         podpis rodziców/opiekunów

 

  

 

Dane dziecka i rodziców (opiekunów)

Nazwisko i imię dziecka:   _________________________________________________ Adres zamieszkania:  _____________________________________________________

Imiona rodziców (opiekunów):  _____________________________________________

Nr telefonu rodziców (opiekunów): __________________________________________

Adres e-maila rodziców (opiekunów):________________________________________

Szkoła: ________________________________________________________________

Nazwisko i imię katechetki:      _____________________________________________

Data i miejsce urodzenia dziecka: ___________________________________________

Rok chrztu świętego dziecka:  ______________________________________________

Parafia chrztu świętego dziecka: ____________________________________________

Parafia zamieszkania dziecka:_______________________________________________

 

Do 30 listopada 2019  r. proszę dostarczyć wyciąg z Świadectwa  chrztu dziecka, które było chrzczone poza parafią Podwyższenia Krzyża Świętego. POTWIERDZENIE CHRZTU JEST  KONIECZNE  BY PRZYSTĄPIĆ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI
I  KOMUNII ŚWIĘTEJ.

Do  29 września  2019 r. proszę dostarczyć zgodę księdza proboszcza na to  by dziecko mogło przystąpić do Pierwszej Komunii w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. (dotyczy dzieci z poza parafii).

Do 15 września 2019 r. proszę dostarczyć uzupełnioną deklarację.

 

KATECHIZM DZIECKA PIERWSZOKOMUNIJNEGO

Znak krzyża świętego

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, laski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się Z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.


Pięć warunków dobrej spowiedzi

AddThis Sharing Buttons

 1. Rachunek sumienia.
  2. Żal za grzechy.
  3. Mocne postanowienie poprawy.
  4. Szczera spowiedź.
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. 

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę

uciekamy się,

święta Boża

Rodzicielko,

naszymi prośbami

racz nie gardzić

w potrzebach

naszych,

ale od wszelakich

złych przygód

racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna

i błogosławiona.

O Pani nasza,

Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza,

Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas

pojednaj,

Synowi swojemu nas

polecaj,

swojemu Synowi nas

oddawaj.

Amen.

Dwa przykazania miłości

 1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich.
  2. A bliźniego swego jak siebie samego.

Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9.Nie pożądaj żony bliźniego twego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.


Pięć przykazań kościelnych

 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej
  i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.
  2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do spowiedzi świętej.
  3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym przyjąć Komunię świętą.
  4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
  5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Główne prawdy wiary

 1. Jest jeden Bóg.
  2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
  3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
  4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
  5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
  6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Siedem sakramentów świętych

 1. Chrzest.
  2. Bierzmowanie.
  3. Eucharystia.
  4. Pokuta.
  5. Namaszczenie chorych.
  6. Kapłaństwo.
  7. Małżeństwo.

Siedem grzechów głównych

 1. Pycha.
  2. Chciwość.
  3. Nieczystość.
  4. Zazdrość.
  5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
  6. Gniew.
  7. Lenistwo.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty Dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszelkiego złego, i doprowadź do żywota wiecznego. Amen.

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament

Niechaj będzie pochwalony, Przenajświętszy Sakrament,
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa przed nauką

Duchu święty, który oświecasz serca i umysły nasze! Dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas Z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa po nauce

Dzięki Ci, Boże, za światło tej Nauki ! Pragniemy, abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

LP MODLITWA TERMIN DATA OCENARODZICÓW OCENA NAUCZYCIELA
1 ZDROWAŚ MARYJO WRZESIEŃ
2 OJCZE NASZ WRZESIEŃ
3 ANIELE BOŻY WRZESIEŃ
4 PRZYKAZANIE MIŁOŚCI WRZESIEŃ
5 AKTY MILOŚCI  WIARY, NADZIEI, ŻALU PAŹDZIERNIK
6 NIECHAJ BĘDZIE POCHWALONY PAŹDZIERNIK
7 DEKALOG (DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH) PAŹDZIERNIK/LISTOPAD
8 7 SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH LISTOPAD
9 POD TWOJĄ OBRONĘ GRUDZIEŃ
10 5 PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH STYCZEŃ
11 GŁÓWNE PRAWDY WIARY STYCZEŃ
12 7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH LUTY
13 PIĘĆ WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI LUTY
14 FORMUŁA SPOWIEDZI I MARZEC
15 FORMUŁA SPOWIEDZI II KWIECIEŃ
16 WIERZĘ W BOGA KWIECIEŃ

Terminy zaliczeń mogą ulec zmianie. Będą one podawane na bieżąco w zeszycie.

 

Uroczystość Pierwszej  Komunii Świętej w naszej parafii
odbędzie się  w sobotę 16  maja 2020 roku.

 

UWAGA!

 1. Wszystkie spotkania dla dzieci i rodziców sąOBOWIĄZKOWE
 2. Msza Święta dla dzieci jest w każdą niedzielę o godz. 1130.
 3. Jeżeli dziecko było chrzczone poza parafią Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdyni bardzo proszę
  o dostarczenie świadectwa  chrztu dziecka do 30 listopada.
 4. Jeżeli dziecko jest spoza Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego proszę o dostarczenie zgody księdza proboszcza by dziecko mogło przystąpić do Pierwszej Komunii w naszej parafii do 29 września.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Deklaracja rodziców o przystąpieniu dziecka do Pierwszej Komunii Świętej
 2. Mały katechizm
 3. Wykaz modlitw
 4. Spotkania odbywające się dla dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Navigation